Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen van de school. Verzekerd zijn ongevallen waarbij leerlingen lichamelijk letsel oplopen, wat voor letsel dat ook is.

Ongevallenverzekering

De polis bevat de volgende maximumuitkeringen:

€ 2.500.- medische kosten

€ 2.500,- tandheelkundige kosten

€ 100.000,- bij algehele blijvende invaliditeit. Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt een percentage van deze som uitgekeerd. Dit staat in de polis omschreven.

€ 10.000,- bij overlijden

Bij een ongeval zijn ook verzekerd, tot maximaal € 125,- per ongeval: bril, kleding en studiemateriaal indien dit persoonlijk eigendom is van de leerling. Deze schade wordt alleen vergoed als na het ongeval een arts is geraadpleegd. De verzekering dekt geen schade aan eigendommen, indien en voor zover u die schade bij een andere verzekering kunt claimen. Van de verzekering van de school kan dan alleen het eigen risicobedrag worden teruggevraagd.

Voor uitstapjes/stages sluit de school ook verzekeringen af. De leerlingen zijn daardoor verzekerd tijdens excursies, schoolreizen, buitenschoolse weken en dergelijke. Dit geldt zowel in als buiten Nederland. Een voorwaarde is wel dat het gaat om activiteiten onder toezicht van de school.

Een ongeval moet u binnen 24 uur melden bij de schooladministratie. Die kan dan tijdig zorgen voor de afhandeling. U kunt bij de administratie een schadeformulier halen. Dit moet u direct invullen en weer inleveren.

Als melding binnen 24 uur niet mogelijk is (gesloten zijn van de administratie vanwege vakantie, weekend), dan kunt u het ongeluk ook later melden. Dat moet dan wel zo spoedig mogelijk. Bij een ongeluk in het buitenland is het verstandig de SOS Alarmcentrale (0031 20 65 15 151) te bellen. Dan hebt u het ongeval officieel gemeld. Ook kan de Alarmcentrale u adviseren over wat er moet gebeuren: denk aan vervoer terug naar Nederland of ziekenhuisopname.

Aansprakelijkheidsverzekering tijdens stage

Het schoolbestuur heeft een verzekering afgesloten voor schade die leerlingen tijdens hun stage aan anderen toebrengen. De school is verzekerd voor maximaal € 12.500,- per geval, met een eigen risico van € 250,- voor de leerling. Het kan gaan om schade aan eigendommen en aan personen. Voor de stage moet wel een stageovereenkomst afgesloten worden.