Een groot deel van de uitgaven van onze school wordt door de overheid gefinancierd. Deze middelen zijn niet voldoende om alles te financieren wat wij als school nodig vinden om goed en volledig onderwijs te kunnen bieden.

Wij vinden namelijk dat het onderwijs op het A. Roland Holst College meer moet zijn dan alleen de lesstof bieden die nodig is om het diploma te behalen. Wij organiseren daarom aanvullende onderwijsactiviteiten om ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te stimuleren. Zonder de steun van ouders is het onmogelijk om al deze activiteiten te laten plaatsvinden.

De ouderbijdrage is onderverdeeld in drie categorieën:

Algemene ouderbijdrage

Deze bijdrage besteden we voornamelijk aan kosten voor de extra begeleiding en coördinatie van alle activiteiten.

Specifieke ouderbijdrage per afdeling

Iedere afdeling en jaarlaag gebruikt materialen en heeft activiteiten die de school ziet als belangrijke aanvulling op de lessen. De nadere toelichting bij en specificatie van deze afdelingsgebonden kosten vindt u hier.

De specifieke ouderbijdrage per afdeling bestaat uit:

 • Algemene kosten: kosten voor materialen en middelen waar uw kind gebruik van maakt  ten behoeve van de lessen.
 • Vakspecifieke kosten: kosten voor (buitenschoolse) vak-activiteiten of aanvullende materialen voor specifieke vakken.
 • Roland Holstdagen en andere sociale activiteiten: dagen waarop in plaats van lessen, andere (buitenschoolse) activiteiten uitgevoerd worden.
 • Kampen en werkweken: meerdaagse binnenlandse/ buitenlandse excursies.

Tenslotte zijn er ook individuele kosten die een kleine groep leerlingen betreft met bijvoorbeeld een specifieke vakkeuze in de bovenbouw. Ook kunnen leerlingen zelf kiezen voor een aanvullend vak zoals DelfCambridge.

Schoolfonds

Het Schoolfonds is een fonds waar ouders op vrijwillige basis aan bijdragen. Vanuit het Schoolfonds worden zaken mogelijk gemaakt en activiteiten georganiseerd die niet vanuit reguliere middelen gefinancierd kunnen worden, maar die wél een meerwaarde hebben voor de school en de leerlingen. Het fonds wordt door de ouders bekostigd en beheerd. U kunt jaarlijks een bijdrage leveren aan het Schoolfonds. U ontvangt hiervoor een betaalverzoek vanuit WIS Collect.

Het Schoolfonds ondersteunt initiatieven op 5 gebieden: 

 1. Evenementen voor de kinderen. Dit kunnen zowel evenementen zijn die aanvullend zijn op schoolvakken (zoals een kunstpodium door leerlingen of een beroepenmarkt) als ook evenementen daarbuiten (zoals het kerstgala of een diploma-uitreiking); 
 2. Evenementen voor ouders (lezingen, ouderavonden); 
 3. Positionering van- en voorzieningen voor de school; 
 4. Ondersteuning van het leerproces, door zekerstellen van een breed leeraanbod en leerondersteuning; 
 5. Ondersteuning van leerlingen waarvan ouders/verzorgers financieel minder draagkrachtig zijn, zodat alle leerlingen kunnen meedoen met de aangeboden activiteiten van school. 

In de afgelopen schooljaren zijn vanuit het Schoolfonds onder andere de volgende initiatieven bekostigd: 

 • Voetbaltafels in de kantine en een tafeltennistafel 
 • Grote picknicktafels buiten
 • Bijdragen aan het kerstgala en het winter/lentefestival
 • Diverse ouderavonden met bijdragen van “Play-Back”, “Digital Awareness”, en “Onder Invloed”
 • Bijdragen om de diploma-uitreiking van eindexamenkandidaten op te luisteren
 • De welbekende Roland Holst hoodies

Het Schoolfonds wordt beheerd door de Ouderraad, waarbij de schooldirectie beslist over bijdragen voor ondersteuning van individuele leerlingen.

Met uw bijdrage aan het Schoolfonds kunnen wij doorgaan met het bekostigen van extra zaken, die de school nou juist extra mooi en bijzonder maken. Wij vragen u daarom vriendelijk om, als u de mogelijkheid heeft, een bijdrage te doen aan het Schoolfonds.

Als u een leuk, leerzaam, cultureel, sportief -of wat voor idee dan ook- heeft, dat bijdraagt aan een goede school voor de leerlingen, kunt u een beroep doen op het Schoolfonds. U kunt uw aanvraag sturen naar de Ouderraad: arhc-ouderraad@gsf.nl

Bij voorbaat dank! 

De Ouderraad 

Vrijwillig

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Alle leerlingen mogen meedoen aan extra activiteiten die school organiseert, ook als ouders de ouderbijdrage niet (kunnen) betalen.

Voor de meeste activiteiten geldt dat we deze alleen door kunnen laten gaan met een minimale bijdrage van 90%. Wij kunnen dus besluiten om activiteiten te wijzigingen of niet door te laten gaan. Eventueel kan (gedeeltelijke) restitutie plaatsvinden.

Facturatie (via Wis Collect)

Voor het innen van de ouderbijdrage gebruiken wij WIS Collect. Dit is de online betaalomgeving van het ARHC. In dit portal kunt u direct een iDeal betaling uitvoeren (zelf een overboeking maken kan ook), al dan niet in termijnen. Dit werkt overzichtelijk en snel. De bedragen van de vrijwillige ouderbijdrage kunt u desgewenst aanpassen.

Verantwoording van de besteding

Alle bovengenoemde kosten en afspraken zijn onderdeel van de begroting voor 2022-2023 die door de medezeggenschapsraad is goedgekeurd. De medezeggenschapsraad krijgt inzage in de realisatie van de begroting en daarmee de besteding van de ouderbijdrage.

Als u vragen heeft over ouderbijdragen kunt u contact opnemen via de mail met het secretariaat van de school: info-arhc@gsf.nl


“Zonder de steun van ouders is het onmogelijk om al onze activiteiten te laten plaatsvinden“

“Zonder de steun van ouders is het onmogelijk om al onze activiteiten te laten plaatsvinden.“